คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

   ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
   ปรัชญา/ปณิธาณ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
   โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย 
 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ที่พนักงานใหม่ควรทราบ
    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1 - 2) 
    ประมวลคำถาม-คำตอบการตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1 - 9)
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
           ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจ พ.ศ. 2551
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ระเบียบการแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องหมาย พ.ศ. 2552
   ตัวอย่างภาพถ่ายทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สมรรถนะและจรรยาบรรณของบุคลากร
  สมรรถนะหลักของบุคลากร มจพ.
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พศ. 2552
 
ส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
   เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ 
   เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุนวิชาการ 

Last Updated on Friday, 17 June 2022 04:29

เวลาเปิดทำการ

rtl-support-banner

วันจันทร์ - วันศุกร์  8.00 - 16.00 น

เว้นหยุดวันราชการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

easy-start-banner

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1190
โทรสาร. 0-2586-9020
อีเมล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates