ติดต่อบุคลากร

ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 2261
อีเมล : thasanee.r@op.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสุนทรี สำเภาทอง
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1036
อีเมล : suntharee.s@op.kmutnb.ac.th

นางสุภาวดี ลาภยิ่ง
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1035
อีเมล : supawadee.l@kmutnb.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ ปรีชา
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1035
อีเมล : sudarat.p@op.kmutnb.ac.th

นางทัศนีย์ เฮงมา
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ1035
อีเมล : thasanee.h@op.kmutnb.ac.th

นางสาวลลิดา ธนสรานาต
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1144
อีเมล : lalida.t@op.kmutnb.ac.th

นางปัทมาพร ฉัตรธรรมนิตย์
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1144
อีเมล : pattamaporn.c@op.kmutnb.ac.th

นางสาววิภาภรณ์ นุ่มฤทธิ์
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1144
อีเมล : wipapon.n@op.kmutnb.ac.th

นายพรมสรรค์ ศรีสุแล
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1036
อีเมล : pomsan.s@op.kmutmb.ac.th

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางวรรณพร รุจิพงษ์กุล
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1190
อีเมล : wannapohn.r@op.kmutnb.ac.th

นางสิริวรรณ รัตนไชย
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1189
อีเมล : siriwun.r@op.kmutnb.ac.th

นางสาวนภาพร จันทร์เชื้อ
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1191
อีเมล : napaporn.c@op.kmutnb.ac.th

นางสาวสุธัญญา เพ็งภักดี
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1189
อีเมล : sawanya.c@op.kmutnb.ac.th

นางสาวยุวันดา เมืองเล็น
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1191
อีเมล : yawanda.m@op.kmutnb.ac.th

นายพงษ์ธร รุ่งสว่าง
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1189
อีเมล : pongthorn.r@op.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

นางสาววรรณวิภา จินดาพันธ์ไพศาล
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1190
อีเมล : wanwipa.j@op.kmutnb.ac.th

นางปาณิสรา บุญรังษี
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1159
อีเมล : panisara.b@op.kmutnb.ac.th

นางวาสนา วรรณชัย
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1159
อีเมล : wassana.w@op.kmutnb.ac.th

นางสาวชัชชญา รัตนเหลี่ยม
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 2261
อีเมล : chatchaya.r@op.kmutnb.ac.th

นางสาวชนัญชิดา บุญธรรม
โทรศัพท์ : 02 555-2000 ต่อ 1190
อีเมล : chananchida.b@op.kmutnb.ac.th

Scroll to Top