ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. นายมานะ แก้วแหวน 
ผลงาน :
1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO: 9001 : 2015 
2.ผลงานวิจัย เรื่อง สำรวจความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโรงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นที่สารแอมโมเนียเป็นสาร ทำความเย็น 
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
2. น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งรอด 
ผลงาน : 
1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ 
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด : อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
3.นางรัชนี แดงเสริมศิริ
 ผลงาน : 
1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ผลประเมินการบริหารจัดการตามภารกิจของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 
2.ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 46 - 60 
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด : อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
4.นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์ 
ผลงาน : 
1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการให้บริการงานพัสดุ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมพัสดุของหน่วยงานบริการวิชาการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสายสนับสนุนวิชากา 
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  

Scroll to Top