ระดับชำนาญงาน

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1.นางอัญชลีย์ กองสมิง
ผลงาน :
1.คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการด้านการลาของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับ : ชำนาญงาน
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายวัชรชัย สุขสามัคคี
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนแบบเพื่อออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม AutoCad 2011
ระดับ : ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
3. นายสยาม แสงมณี
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญงาน
สังกัด : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
Scroll to Top