ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข
เบอร์โทรศัพท์ : 2261
อีเมล : thasanee.r@op.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสุนทรี สำเภาทอง (หัวหน้ากลุ่มงาน)
เบอร์โทรศัพท์ : 1036
อีเมล : suntharee.s@op.kmutnb.ac.th

นางสุภาวดี ลาภยิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 1035
อีเมล : supawadee.l@kmutnb.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ ปรีชา
เบอร์โทรศัพท์ : 1035
อีเมล : sudarat.p@op.kmutnb.ac.th

นางทัศนีย์ เฮงมา
เบอร์โทรศัพท์ : 1035
อีเมล : thasanee.h@op.kmutnb.ac.th

นางสาวลลิดา ธนสรานาต
เบอร์โทรศัพท์ : 1144
อีเมล : lalida.t@op.kmutnb.ac.th

นางสาวปัทมาพร เงินเส็ง
เบอร์โทรศัพท์ : 1144
อีเมล : pattamaporn.c@op.kmutnb.ac.th

นางสาววิภาภรณ์ นุ่มฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 1144
อีเมล : wipapon.n@op.kmutnb.ac.th

นายพรมสรรค์ ศรีสุแล
เบอร์โทรศัพท์ : 1036
อีเมล : pomsan.s@op.kmutmb.ac.th

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางวรรณพร รุจิพงษ์กุล (หัวหน้ากลุ่มงาน)
เบอร์โทรศัพท์ : 1190
อีเมล : wannapohn.r@op.kmutnb.ac.th

นางสิริวรรณ รัตนไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 1189
อีเมล : siriwun.r@op.kmutnb.ac.th

นางสาวนภาพร จันทร์เชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ : 1189
อีเมล : napaporn.c@op.kmutnb.ac.th

นางสาวสุธัญญา เพ็งภักดี
เบอร์โทรศัพท์ : 1091
อีเมล : sawanya.c@op.kmutnb.ac.th

นางสาวยุวันดา เมืองเล็น
เบอร์โทรศัพท์ : 1191
อีเมล : yawanda.m@op.kmutnb.ac.th

นายพงษ์ธร รุ่งสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 1189
อีเมล : pongthon.r@sci.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

นางสาววรรณวิภา จินดาพันธ์ไพศาล (หัวหน้ากลุ่มงาน)
เบอร์ภายใน : 1190
อีเมล : wanwipa.j@op.kmutnb.ac.th

นางปาณิสรา บุญรังษี
เบอร์โทรศัพท์ : 1159
อีเมล : panisara.b@op.kmutnb.ac.th

นางวาสนา วรรณชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 1159
อีเมล : wassana.w@op.kmutnb.ac.th

นางสาวชัชชญา รัตนเหลี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ : 2261
อีเมล : chatchaya.r@op.kmutnb.ac.th

นางสาวชนัญชิดา บุญธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 1190
อีเมล : chananchida.b@op.kmutnb.ac.th

Scroll to Top