ข้อมูลคณาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1.อ.ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง
(1)	Nattapong Maneechan and Watchareewan Jitsakul. “Generating the Employment Predictive Model Using Data Mining Techniques” 2021 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), IEEE, 18-20 November 2021, Chiang Rai, Thailand, pp. 122-127.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)	Jakkaphan Whasphuttisit, Watchareewan Jitsakul and Thongchai Kaewkiriya. “Comparison of Clustering Techniques for Thai Mutual Funds Fee Dataset” The 2022-14th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), IEEE, 26-29 January 2022, Burapha University, Chonburi, Thailand, pp. 125-130.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author
)
(3)	Thaninthorn Whasphutthisit and Watchareewan Jitsakul. “Comparison of Prediction Models for Road Deaths On Road Network” The 2022-14th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), IEEE, 26-29 January 2022, Burapha University, Chonburi, Thailand, pp. 137-142.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(4)	Watchareewan Jitsakul and Jakkaphan Whasphuttisit. “Forecasting the Export Value of SMEs Using Time Series Analysis” 2022 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), IEEE, 19-20 May 2022, Bangkok, Thailand, pp. 671-676.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.อ.นพดล พัดชื่น
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง
(1)	Noppadol Pudchuen, Jiraphan Inthiam, Wisanu Jitviriya, Amornphun Phunopas, Chirdpong Deelertpaiboon and Aran Blattler “Medical Telerobotic: IRAPs SHaRE-aGIVeR,” 26th International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB), Jan 21-24, 2021, pp. 772-776, Beppu, Oita, Japan.  อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection: Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S) และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง – ครั้ง 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)	Noppadol Pudchuen, Chirdpong Deelertpaiboon, Wisanu Jitviriya and Amornphun Phunopas, "VENRiR: Vision Enhance for Navigating 4-legged Robot in Rough Terrain," 2020 59th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Sep 23-26, 2020, pp. 1410-1415, Chiang Mai, Thailand. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง – ครั้ง
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(3)	Wisanu Jitviriya, Noppadol Pudchuen, Amornphun Phunopas and Eji Hayashi, “Design and modelling of an automatic cartesian farming robot,” 25th International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB), Jan 13-16, 2020, pp. 448-451, Beppu, Oita, Japan. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection: Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S) และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง – ครั้ง
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(4)	Natee Thong-Un, Noppadol Pudchuen, “An accurate real-time immersion method for automatic ultrasonic measurement of thin-wall hot-rolled structural carbon steel,” Acoustical Science and Technology, Vol. 40, Issue 4, pp. 276-278, 2019. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI) และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) - ครั้ง และ Journal impact factor = 0.65
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.อ.ดร.อุกฤษฎ์ ธรรมะ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)Supod Kaewkorn, Mongkol Ekpanyapong and Ukrit Thamma (2021). “High-Accuracy Position-Aware Robot for Agricultural Automation Using Low-Cost IMU-Coupled Triple-Laser-Guided (TLG) System.” IEEE Access 2021, Volume 9, Pages 54325-54337. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 3.476 (2021)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Pawat Jantasorn and Ukrit Thamma (2022). “Effects of Angle and Rate of Twist via Pre-Torsional Deformation on Tensile Properties and Hardness of Hot-Rolled, Low-Alloy Steel Rods.” Trends in Science (วารสารเดิม Walailak Journal of Science and Technology) 2022, Volume 19, Issue Number 17, 5770, pp. 1-12. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 0.17 (2021)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.อ.ดร.วีรยุทธ ประทุมไชย 
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Yoobanpot, N. and Pratoomchai, W. 2022. “A near future climate change impacts on water resources in the Upper Chao Phraya River basin in Thailand”. Geographia Technica, Vol 17, Issue 2, pp. 193-207. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 ครั้ง (ในฐานข้อมูล SCOPUS)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Pratoomchai, W., Tantanee, S. and Ekkawatpanit, C. 2020. “A comprehensive grid-based rainfall characteristics in the central plain river basin of Thailand”. Geographia Technica, Vol 15, Issue 2, pp. 47-56. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 ครั้ง (ในฐานข้อมูล SCOPUS)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(3)Ekkawatpanit, C., Pratoomchai, W., Khemngoen, C. and Srivihok, P. 2020. “Climate change impacts on water resources in Klong Yai River basin, Thailand”. Proc. IAHS, 383, pp. 355-365. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 3 ครั้ง (ในฐานข้อมูล SCOPUS)
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.อ.ดร.จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Yongpisanphop, J. (January, 2022). “Searching for a plant species having a potent bioherbicide using in silico approach”. Research Journal of Chemistry and Environment, 26 (1), 97-103. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - Journal impact factor : 0.238 (Scopus Impact Factor), Q4
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Jiraporn Yongpisanphop, Sandhya Babel (March, 2021). “Screening of Pb-Tolerant Plant Growth-Promoting Rhizobacteria from Roots of Pb-Excluder, Grown on Pb Contaminated Soil”. Science and Technology Asia, 26 (1), 96-106. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - 
Journal impact factor : 0.396 (Scopus Impact Factor), Q4
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(3)Jiraporn Yongpisanphop and Sandhya Babel (June, 2020). “Characterization of Pb-tolerant Plant-growth-promoting Endophytic Bacteria for Biosorption Potential, Isolated from Roots of Pb Excluders Grown in Different Habitats”. Environment and Natural Resources Journal, 18 (3), 268-274.
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 3 
Journal impact factor : 1.219 (Scopus Impact Factor), Q3
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
6.อ.ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)P. Tapsanit, “Theoretically comparative study of spectrally selective solar absorbers in concentrated solar-thermoelectric generators working at high temperatures”, Applied Optics 60(18), 5291–5301, (2021). บทความวิจัยเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2564 อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 ครั้ง Journal impact factor : 1.905
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์ บรรณกิจ (Corresponding author) 

(2)P. Tapsanit, “Optimization of an extremely high Q-factor terahertz perfect absorber for environmental refractive index sensing using quasi-analytical solutions”, Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics 37(10), 2913–2922, (2020). บทความวิจัยเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 5 ครั้ง Journal impact factor : 2.058
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

7.อ.ดร.ศิริชัย ยศวังใจ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)ศิริชัย ยศวังใจ และ กิตติพงษ์ ม้าลำพอง (2565). “การปรับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการหาค่าที่เหมาะสมภูมิคุ้มกันหมู่ไวรัสโคโรนา (Optimal Parameter Tuning of Coronavirus Herd Immunity Optimizer)”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology) ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565, หน้า 143 - 163. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(2)Sirichai Yodwangjai and Kittipong Malampong (2022). “An Improved Whale Optimization Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology) ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2565, หน้า 104 - 122. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(3)ศิริชัย ยศวังใจ (2564). “การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งที่มีกรอบเวลาโดยการใช้การค้นหาเฉพาะที่แบบปรับเปลี่ยนในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยอาณานิคมผึ้งเทียม (Solving the Vehicle Routing Problem with Time Windows by Using the Adaptive Local Search in Artificial Bee Colony Optimization)”. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564, หน้า 161-171. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.อ.ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง
(1)ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์, อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ และ ธิดารัตน์ ลือดารา (2563). “การจัดตั้งกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจราจรระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า (Establishment of Risk Activities Affect Traffic Impact During Construction of Metropolitan Rapid Transit)” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 (Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10, No.2, May-August 2020), หน้า 38 - 53. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 
(2)ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์, ถิรรัตน์ นาคาคง, กนกวรรณ ไชยนุรักษ์ และ จำรูญ หฤทัยพันธ์ (2563). “การกำหนดเพื่อเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Method for Determine of Selection Decision of Migrant Construction Workers)”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี (The 25th National Convention on Civil Engineering, July 15-17 2020, Chonburi, Thailand). จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(3)ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์, จำรูญ หฤทัยพันธ์ และ วรวรรณ ประชุมพันธ์ (2564). “การระบุปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น (Identifying Risk Factors for Construction Control in The Passenger Terminal Construction Project, Khon Kaen Airport)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์ (The 26th National Convention on Civil Engineering, 23-25 June 2021, Online Conference). จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(4)ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์, จำรูญ หฤทัยพันธ์ และ มสฤณา แสงสุทธิ์ (2565). “การพัฒนาต้นแบบของโครงการเพื่อสำรองใช้ในออโตเดสก์ เรฟวิต โดยระบบสารสนเทศหุ่นจำลองอาคาร (Developing a Project Template for Autodesk Revit Based BIM)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย (The 27th National Convention on Civil Engineering, August 24-26 2022, Chiang Rai, Thailand). จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(5)ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์, นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ และ อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ (2565). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (RMUTP Research Journal, Vol.16, No. 2, July-December 2022), หน้า 127 - 140. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9.อ.ภาวัช จันทสร
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)ปริญญา อัครเดชเรืองศรี, ภาวัช จันทสร, อุกฤษฎ์ ธรรมะ และ อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ. (2566). “การจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาผลกระทบของรูปร่างการเจาะรูบนครีบแท่งวงกลมต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของแผงระบายความร้อน” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology), Volume 19, Issue 1, 2023. (ตอบรับการตีพิมพ์แล้ว อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) 
(2)Pawat Jantasorn and Ukrit Thamma (2022). “Effects of Angle and Rate of Twist via Pre-Torsional Deformation on Tensile Properties and Hardness of Hot-Rolled, Low-Alloy Steel Rods.” Trends in Science (วารสารเดิม Walailak Journal of Science and Technology) 2022, Volume 19, Issue Number 17, 5770, pp. 1-12. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 0.17 (2021)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
หมายเหตุ : ผลงานี้เคยใช้เมื่อปี พ.ศ. 2565 ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ ธรรมะ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณภาพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10.อ.ดร.คงอภิสิทธิ์ ทองพูนสมจิตถ์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Kongaphisith Tongpoolsomjit, François Grandmottet, Ratri Boonruangrod, Akharapong Krueajan, Jarupa Viyoch “Determination of -carotene content in Musa AA pulp (Kluai Khai) at different ripening stage and harvest period in Thailand” Emirates Journal of Food and Agriculture 2020, 32(6), 443-452. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (Q3) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง : 2 และ Journal impact factor : 1.04
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

(2)Khomsan Tiensomjitr, RatthaNoorat, Sinchai Chomngam, Kanokorn Wechakorn, Samran Prabpai, Phongthon Kanjanasirirat, Yongyut Pewkliang, Suparerk Borwornpinyo, Palangpon Kongsaeree “A Chromogenic and Fluorogenic Rhodol-Based Chemosensor for Hydrazine Detection and Its Application in Live Cell Bioimaging” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2018, 195, 136-141. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science: SCIE (Q1) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง : 20 และ Journal impact factor : 4.831
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 
(3)Khomsan Tiensomjitr, Rattha Noorat, KanokornWechakorn, Samran Prabpai, Kanoknetr Suksen, Phongthon Kanjanasirirat, Yongyut Pewkliang, Suparerk Borwornpinyo, Palangpon Kongsaeree “A Rhodol-based Fluorescent Chemosensor for Hydrazine and Its Application in Live Cell Bioimaging” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2017, 185, 228-233. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science: SCIE (Q1) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง : 26 และ Journal impact factor : 4.831
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
11.อ.ดร.พัชร์วลีย์ นวลละออง
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)พัชร์วลีย์ นวลละออง. (2565). “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตแพทย์และพยาบาลห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.” วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 31 ฉบับเพิ่มเติม 1: S117-184. ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และฐานข้อมูลระดับอาเซียน ACI Journal of Health Science (JHS) ISSN: 0858-4923 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(2)Nuallaong, P. (2022). “Problems Affecting Small and Medium-Sized Businesses from the Epidemic Crisis in Thailand.” Res Militaris : Social Science Journal. Vol.12 (2): 1154-1164. ฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

12.อ.ดร.วัชราภรณ์ จุลทา
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)วัชราภรณ์ จุลทา. (2564). “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย: กรณีศึกษาเมืองปราจีนบุรี.” 11th National and International Conference on Administration and Management 29 November 2021, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. หน้า 45-52. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)	วัชราภรณ์ จุลทา. (2565). “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดนตรีของประเทศไทย กรณีศึกษา: เทศกาลดนตรีที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.” ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) (ตอบรับการตีพิมพ์แล้ว อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

13.อ.ดร.อวัช วิเศษสัย
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง
(1)Awat Wisetsai, Ratsami Lekphrom, Thanapat Suebrasri, Khanitha Pudhom, Siwattra Choodej, Florian T. Schevenels, “Acrotrione B, a Prenylated and Highly Oxidized Xanthenoid with Antibacterial and Anti-proliferative Activities from the Roots of Acronychia pedunculata” Planta Medica, (2022), DOI: 10.1055/a-1953-0479. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 วันที่เผยแพร่ออนไลน์ : 27 October 2022 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 3.007
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

(2)Awat Wisetsai, Siwattra Choodej, Nattaya Ngamrojanavanich, Khanitha Pudhom, “Fatty acid acylated flavonol glycosides from the seeds of Nephelium lappaceum and their nitric oxide suppression activity” Phytochemistry, 201, 113262 (2022). อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 วันที่เผยแพร่ออนไลน์ : 2 June 2022 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 4.004
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
 
(3)Awat Wisetsai, Florian T. Schevenels, Somdej Kanokmedhakul, Kwanjai Kanokmedhakul, Jaursup Boonmak, Sujittra Youngme, Thanapat Suebrasri, Ratsami Lekphrom, “Isopimarane-type diterpenoids from the rhizomes of Kaempferia galanga L. and their biological activities” Natural Product Research, (2021), DOI: 10.1080/14786419.2021.1989681. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q2
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ : 12 October 2021 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 2.488
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

(4)Awat Wisetsai, Ratsami Lekphrom, Thanapat Suebrasri, Florian T. Schevenels, “Acroflavone A, a new prenylated flavone from the fruit of Acronychia pedunculata (L.) Miq” Natural Product Research, 36(20), pp. 5330–5336, (2021). อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q2 วันที่เผยแพร่ออนไลน์ : 15 June 2021 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 4 และ Journal impact factor : 2.488
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

14.อ.ดร.ภาวพรรณ ขำทับ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)ภาวพรรณ ขำทับ. (2565). “การฝึกอบรมทักษะด้านมิติสัมพันธ์แบบสามมิติบนเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส” วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565), หน้า 1-14.
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)ภาวพรรณ ขำทับ และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์. (2565). “การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้หลายรูปแบบบนเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคสังคมผู้สูงอายุ” วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2565), หน้า 1-13. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : - ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(3)	ภาวพรรณ ขำทับ. (2562). “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ” วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2562), หน้า 290-308. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15.อ.ดร.ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง
(1)ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ. (2565). “โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาแรงงานสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย” วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 40(4), 56-70, จำนวน 15 หน้า. ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย และ ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ. (2565). “โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง” วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40(2), 23-40, จำนวน 18 หน้า. ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(3)Chainat Pansantie and Pakchanya Boonchukhum. (2022). “Online Marketing Structural Equation Model Affecting Success of Retail and Wholesale Business of Processed Food in the Eastern Region of Thailand.” Rajabhat Chiang Mai Research Journal, Vol. 23(2), 1-14, จำนวน 14 หน้า. ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(4)ภัคชัญญา บุญชูคำ และ ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ. (2565). “ตัวแบบการศึกษาปัจจัยของคน Gen X ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล” วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 17(2), 137-162, จำนวน 26 หน้า. ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
17.อ.ดร.ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง
(1)ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์. (2567). “การพัฒนาทักษะการจัดผังบริเวณโดยใช้ความจริงเสมือนแบบดื่มด่ำ”. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567. หน้า 1-9. https://doi.org/10.14416/j.kmutnb.2023.03.003. อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 เผยแพร่ออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

2.ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จำนวน 1 เรื่อง
(1)ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์. (2564). “การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคู่มือการประเมินการจัดบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ”. จัดแสดงผลงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T ของ ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2021 จัดที่ศาลาประชาคมตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
16.อ.เอกชัย พรรณวัลย์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)	Akekachai Pannawan and Supattarachai Sudsawat. (2021). “Optimized parameters to tune I-PD control through firefly algorithm for heating operations of plastic injection molding”. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), 43(4), 1123-1130. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 2 ครั้ง 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)	Akekachai Pannawan and Supattarachai Sudsawat. (2017). “Automated part inspection by image processing system in vehicle part manufacturing”. The Journal of Applied Science, 16(1), 45–59. อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center (TCI) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 ครั้ง 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
17.อ.ดร.วัชรินทร์ ตั้งสุขสันต์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Watcharin Tangsuksant and Pornthep Sarakon. 2023. “Microalgae Detection by Digital Image Processing and Artificial Intelligence”. Proceedings of the 2023 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB2023). ISBN: 978-4-9908350-8-8. หน้า 860 – 865. จำนวน 6 หน้า.
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)Watcharin Tangsuksant, Jiraphan Inthiam, Hattapat Silangren, Phattharaporn Iamcharoen, Wisanu Jitviriya. 2023. “Defect Solder Classification in Print Circuit Boards using Machine Learning”. Proceedings of the 2023 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB2023). ISBN: 978-4-9908350-8-8. หน้า 844 – 848. จำนวน 5 หน้า. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)Watcharin Tangsuksant, Amornphun Phunopas, Pornthep Sarakon, Aran Blattler. 2023. “Human Detection with Uprisen Angle of a Camera for the Service Robot”. Proceedings of the 2023 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB2023). ISBN: 978-4-9908350-8-8. หน้า 919 – 923. จำนวน 5 หน้า. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18.อ.ดร.สุวดี โพธิ์วิจิตร
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Suwadee Phowichit, Nuntana Spilles, Saovanee Suwannasin, Suntaree Permpoonsvat, Weerasak Ussawawongaraya. “The effect of peracetic acid on the corrosion and hemodialysis adequacy in reused polyethersulfone (PES) dialyzer”. Royal Thai Army Medical Journal, 2023, 76(1), pp. 15-26. อยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)Suwadee Phowichit, Nuntana Spilles, Suntaree Permpoonsvat, Theerawut Phusantsumpan, Waravit Rattanawong, Weerasak Ussawawongaraya. “The effect of temperature on peracetic acid efficiency in fungal elimination in reused dialyzer”. Royal Thai Army Medical Journal, 2021, 74(1), pp. 13-23. อยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)Suwadee Phowichit, Piyanee Ratanachamnong, Udomlak Matsathit, Weerasak Ussawawongaraya. “Anti-oxidant activity, phenolic and flavonoid constituents of Crude extracts from Piper ribersioides and Zanthoxylum limonella traditional herbal medicine in Northern Thailand”. Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2019, 18(1), pp. 25-39. อยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 2 ครั้ง และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
19.อ.ดร.ไกรโรจน์ มหรรณพกุล 
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)Krairoj Mahannopkul and Chollada Kanjanakul. (2022). “Some Approaches to the Prediction of Permeability Parameters in a Finite Element Program for Early Warning”. Civil Engineering Journal, Vol. 8, No. 12, December 2022, pp. 3854-3865. http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-12-014.
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 ครั้ง และ Journal impact factor : 17
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

(2)Surat Semmad, Apiniti Jotisankasa, Krairoj Mahannopkul and Shinya Inazumi. (2022). “A coupled simulation of lateral erosion, unsaturated seepage and bank instability due to prolonged high flow”. Geomechanics for Energy and the Environment, Vol. 32, No. 100301, pp. 1-14. https://doi.org/ 10.1016/j.gete.2021.100301 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 3 ครั้ง และ Journal impact factor : 22
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
19.อ.ดร.สุจินดา วงศ์เศรษฐสกุล
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Prakobtham K, Choojun K, Promchana P, Sattayaporn S, Sooknoi T. “Role of surface silanols and confinements of siliceous MFI supports on stability of active Ga species for ethane dehydrogenation”. Appl Catal A: Gen, 2022, 638, 118625. วันที่เผยแพร่บทความวิจัย 25 พฤษภาคม 2565 อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 5.706
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(2)Makmeesub N, Ritvirulh C, Choojun K, Sattayaporn S, Resascof D, Sooknoi T. “Highly stable Pd2+ species anchoring on ethylenediamine-grafted-MIL-101(Cr) as a robust oxidation catalyst”. Catal Sci Technol, 2022, 12(6), pp. 1824-1836. วันที่เผยแพร่บทความวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2565
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 6.119
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(3)Sattayaporn S, Rodporn S, Kidkhunthod P, Chanlek N, Yonchai C, Rujirawat S. “A compact furnace for in situ X-ray absorption spectroscopy: Design, fabrication and study of cationic oxidation states in Pr6O11 and NiO”. J Synchrotron Radiat, 2021, 28, pp. 455-460. วันที่เผยแพร่บทความวิจัย 1 มีนาคม 2564 อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 ครั้ง และ Journal impact factor : 2.557
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
20.อ.ดร.พุฒิธร ธะนะ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)Boonyawan, D., Lamasai, K., Umongno, C., Rattanatabtimtong, S., Yu, L. D., Kuensaen, C., Maitip, J., & Thana, P. (2022). “Surface dielectric barrier discharge plasma-treated pork cut parts: bactericidal efficacy and physiochemical characteristics”. Heliyon, 8(10), e10915. https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2022.e10915. วันที่เผยแพร่บทความวิจัย 2 ตุลาคม 2565 อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE), Scopus, PubMed จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : 3.776
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Kosumsupamala, K., Thana, P., Palee, N., Lamasai, K., Kuensaen, C., Ngamjarurojana, A., Yangkhamman, P., & Boonyawan, D. (2022). “Air to H2-N2 Pulse Plasma Jet for In-Vitro Plant Tissue Culture Process: Source Characteristics”. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 42(3), pp. 535–559. https://doi.org/10.1007/ s11090-022-10228-4 วันที่เผยแพร่บทความวิจัย 4 กุมภาพันธ์ 2565
อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE), Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 3 ครั้ง และ Journal impact factor : 3.337
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
21.อ.ดร.ชำนาญ เงินดี
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Chamnan Ngerndee, Chanapol Leangthanom, Sasawat Gunpai, and Darucha Rattanadumrongaksorn. (2022). “Wastes of Production Process Management for Eastern Industry”. Journal of Business, Economics and Communications. Vol. 17(4): pp. 74-89. อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ISSN: 2408-2112 (Online).
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)ชำนาญ เงินดี, ณฐา ธรเจริญกุล. (2565). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1: หน้า 140-151. อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ISSN: 2672-9202 (Online)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(3)ชำนาญ เงินดี. (2562). “รูปแบบการให้บริการการเงินระหว่างประเทศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีธนาคารอินเทอร์เน็ตของไทย” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2: หน้า 180-189. 
อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ISSN: 2651-0863 (Online)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
22.อ.ภัคชัญญา บุญชูคำ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Pakchanya Boonchukham. (2022). “Factors Affecting Competitive Advantages of Agricultural Export Business”. Executive Journal, 42(2), pp. 76-92. จำนวน 17 หน้า ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Chainat Pansantie and Pakchanya Boonchukham. (2022). “Online Marketing Structural Equation Model Affecting Success of Retail and Wholesale Business of Processed Food in the Eastern Region of Thailand”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal. 23(2), pp. 1-14. จำนวน 14 หน้า ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
หมายเหตุ : เคยใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2566 ในการขอกำหนดตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ ดร.ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณภาพ

(3)ภัคชัญญา บุญชูคำ และ ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ. (2565). “ตัวแบบการศึกษาปัจจัยของคน Gen X ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล”. Journal of Management Science, Chiangrai Rajabhat University, 17(2), pp. 137-162. จำนวน 26 หน้า ฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
หมายเหตุ : เคยใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2566 ในการขอกำหนดตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ ดร.ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณภาพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
23.อ.ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Piyachat Leelasilapasart and Murati Somboon*. (2023). “Meta-Analysis Unconstraining Method for Two-Class Overbooking Model”. Thailand Statistician, April 2023; 21(2): 450-465. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q4 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 0
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)Piyachat Leelasilapasart and Suvimol Phanyaem*. (2022). “Meta-analysis of Association Between Exposure to Air Pollution and Cerebrovascular Disease”. The Journal of Applied Science, Vol. 21 No. 2 [2022]: 247568. DOI: 10.14416/j.appsci.2022.02.007. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 0
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)Piyachat Leelasilapasart and Murati Somboon*. (2022). “Non – Stationary Booking Demand in Two-Class Overbooking Model”. The Journal of Applied Science, Vol. 21 No. 1[2022]: 247376. DOI: 10.14416/j.appsci.2022.01.006 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 0
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
24.อ.ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Chaowanan Udomsri, Chaweewan Sapcharoenkun, Sanong Ekgasit and Tewarak Parnklang*. “Cellulose nanocrystals as renewable materials for suppressing hazardous PM2.5 pollution”. New Journal of Chemistry, 2023, 47(7), pp. 3591-3605. เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 Jan 2023. DOI: 10.1039/D2NJ05452C. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 0 และ Journal impact factor : 3.925
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(2)Thitiporn Thongkam, Amara Apilux, Thitaporn Tusai, Tewarak Parnklang and Sumana Kladsomboon*. “Thy-AuNP-AgNP Hybrid Systems for Colorimetric Determination of Copper (II) Ions Using UV-Vis Spectroscopy and Smartphone-Based Detection”. Nanomaterials, 2022, 12(9), 1449. เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 Apr 2022. DOI: 10.3390/nano12091449. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 2 และ Journal impact factor : 5.719
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(3)Napakporn Poosinuntakul, Tewarak Parnklang, Thitikan Sitiwed, Sudkate Chaiyo, Sumana Kladsomboon, Orawon Chailapakul and Amara Apilux*. “Colorimetric assay for determination of Cu (II) ions using L-cysteine functionalized silver nanoplates”. Microchemical Journal, 2020, 158, 105101. เผยแพร่ออนไลน์เมื่อวันที่ 4 June 2020. DOI: 10.1016/j.microc.2020.105101. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 10 และ Journal impact factor : 5.304
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
24.อ.ดร.ณัฏฐพล เสาวนะ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)Saovana, N., Yabuki, N. & Fukuda, T. (2021). “Automated point cloud classification using an image-based instance segmentation for structure from motion”. Automation in Construction, 129, 103804. https://doi.org/10.1016/ j.autcon.2021.10380. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science (SCIE) ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 6 และ Journal impact factor : 10.517
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)ณัฏฐพล เสาวนะ. (2566). “การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปริมาณของความละเอียดภาพถ่ายดิจิทัลต่อการสร้างพอยต์คลาวด์ ด้วยวิธี Structure from Motion สำหรับการตรวจสอบนั่งร้านและค้ำยัน”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566. ภูเก็ต. CEM-29. เผยแพร่โดยนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : - และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
25.อ.ดร.กฤติรัช ยอเซ่ง 
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)H. Mohit, Sanjay Mavinkere Rangappa, Krittirash Yorseng, Suchart Siengchin, Hadi M. Marwani, Anish Khan, Abdullah M. Asiri. (2023). “Discarded water hyacinth/pineapple fibers and carbon/innegra fabrics and TiC nanoparticles reinforced UV resistant polyester composites”. Journal of Materials Research and Technology, Volume 24, 2023, pp. 5059-5081. Available online: 15 April 2023. https://doi.org/10.1016/ j.jmrt.2023.04.061 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 77 และ Journal impact factor : 6.267
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)D. Aravind, Senthilkumar Krishnasamy, N. Rajini, Suchart Siengchin, T. Senthil Muthu Kumar, M. Chandrasekar and Krittirash Yorseng. (2023). “Thermal and tensile properties of 3D printed ABS-glass fibre, ABS-glass fibre-carbon fibre hybrid composites made by novel hybrid manufacturing technique”. Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 0(0), 2023, pp. 1–20. First published online: April 23, 2023 https://doi.org/10.1177/08927057231170805 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q2 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 51 และ Journal impact factor : 3.027 
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
26.อ.ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)นพรัตน์ บุญลับ, น่านน้ำ บัวคล้าย, ชิตพล มังคลากุล และ เมธา อึ่งทอง. (2566). “การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA)”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เดือน มกราคม - เมษายน 2566, หน้า 25-36. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(2)ดวงพร ชิณบุตร, เมธา อึ่งทอง และ น่านน้ำ บัวคล้าย. (2564). “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนภาพสมดุลของเหล็ก-คาร์บอน สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564, หน้า 321-336. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

(3)ธนาภรณ์ ธิตามาตา, น่านน้ำ บัวคล้าย และ อภิชาต ศรีประดิษฐ์. (2563). “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โมดูล : ค่าพิกัดความเผื่อที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, เดือนกันยายน – ธันวาคม 2563, หน้า 73-81.
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
27.อ.ปริมา บุญถนอม
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง
(1)Boontanom, P., Chantarasiri, A. (2021). “Diversity and cellulolytic activity of culturable bacteria isolated from the gut of higher termites (Odontotermes sp.) in eastern Thailand”. Biodiversitas, 22(8), pp. 3349-3357. DOI: 10.13057/biodiv/d220831 วันที่เผยแพร่ วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q2 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 1 และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)Boontanom, P., Chantarasiri, A. (2020). “Short Communication: Diversity of culturable epiphytic bacteria isolated from seagrass (Halodule uninervis) in Thailand and their preliminary antibacterial activity”. Biodiversitas, 21(7), pp. 2907-2913. DOI: 10.13057/biodiv/d220831 วันที่เผยแพร่ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q2 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 10 และ Journal impact factor : - 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)Chantarasiri, A., Boontanom, P. (2017). “Decolorization of synthetic dyes by ligninolytic Lysinibacillus sphaericus JD1103 isolated from Thai wetland ecosystems”. AACL Bioflux, 10(4), pp. 814-819. วันที่เผยแพร่ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q3 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 17 และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(4)Chantarasiri, A., Boontanom, P., Nuiplot, N.-O. (2017). “Isolation and characterization of Lysinibacillus sphaericus BR2308 from coastal wetland in Thailand for the biodegradation of lignin”. AACL Bioflux, 10(2), pp. 200-209.
วันที่เผยแพร่ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q3 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) : 15 และ Journal impact factor : - 
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
27.อ.ดร.อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
(1)ธัญญาทิพ พิชิตการค้า และอดิศักดิ์ วรพิวุฒิ. (2565). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ในภาวการณ์ระบาดของโควิด-19”. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 14(1): มกราคม-เมษายน 2565. หน้า 1-14.
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
หมายเหตุ : เคยใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2565 ในการขอกำหนดตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี (เทียบเท่าระดับ B) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

(2)อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ. (2566). “การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการสอนวิชาปฏิบัติในโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ”. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 35, ฉบับที่ 127. กรกฎาคม-กันยายน 2566 หน้า 135-144. เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
28.อ.ดร.สิทธิชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
(1)Sittichai Limrungruengrat, Narongrit Sosa, Juthamas Jitcharoen, Thana Chotchuangchutchaval and Nathapong Sukhawipat. (2023). “Polybutylene Succinate/Calcium Carbonate Based Biocomposite Film Reinforced with Silica Derived from Non-glutinous Rice Husk”. Journal of Polymers and the Environment, Volume 31, Issue 7, July 2023. Published online: 30 June 2023 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of science (SCIE) ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation): - และ Journal impact factor: 4.705
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

(2)Sittichai Limrungruengrat, Arisara Chaikittiratana, Sacharuck Pornpeerakeat and Tonkid Chantrasmi. (2022). “Thermo-mechanical finite element simulation and validation of rubber curing process”. Journal of Mechanical Science and Technology, 36(6), (2022). Pages 3039-3046. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation): - และ Journal impact factor: 1.810
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

(3)วีระยุทธ จิตวิริยะ, สิทธิชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และบุญฤทธิ์ แก้วประชุม. (2564). “การพัฒนาเครื่องอัดรีดเพื่อการผลิตเส้นพลาสติกสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ จากวัสดุรีไซเคิล (Development of an Extruder in the Making of 3D Printing Filament from Recycled Plastics)”. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal), ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 (Volume 14, No.2, July-December 2021), หน้า 87-98. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation): - และ Journal impact factor: -
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด :  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
Scroll to Top