ข้อมูลคณาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1.ผศ.ดร.ไชยนรินทร์ อัครวโรดม
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
1.งานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง 
(1)Chainarin Ekkaravarodome, Phatiphat Thounthong, and Kamon Jirasereeamornkul, “Implementation of Zero-Ripple Line Current Induction Cooker using Class-D Current-Source Resonant Inverter with Parallel-Load Network Parameters under Large-Signal Excitation,” Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET), Vol. 13, No. 3, May 2018, pp. 1251-1264. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง - ครั้ง Impact Factor = 1.069 (2020).
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Chainarin Ekkaravarodome and Kamon Jirasereeamornkul, “Analysis and Implementation of a Half Bridge Class-DE Rectifier for Front-End ZVS Push-Pull Resonant Converters,” Journal of Power Electronics (JPE), Vol. 13, No. 4, July 2013, pp. 626-635. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 5 ครั้ง Impact Factor = 1.114 (2020).
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(3)Chainarin Ekkaravarodome, Phatiphat Thounthong, Kamon Jirasereeamornkul, and Kohji Higuchi, “Analysis and Design of a DC-Side Symmetrical Class-D ZCS Rectifier for the PFC of Lighting Applications,” Journal of Power Electronics (JPE), Vol. 15, No. 3, May 2015, pp. 621-633. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 1 ครั้ง Impact Factor = 1.114 (2020).
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

2.ตำราจำนวน 1 เรื่อง

(1)นายไชยนรินทร์ อัครวโรดม, “การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuit Analysis I)” พิมพ์ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564) จำนวน 100 เล่ม พิมพ์และจำหน่ายที่ ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 452 หน้า ISBN: 978-616-586-779-5 ได้รับการรับรองคุณภาพ จากคณะกรรมการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื้อหาในตำรา เล่มนี้ ครอบคลุมวิชาวงจรไฟฟ้า 1 (Electric Circuits I) รหัสวิชา 010741102 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
2.ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์ 
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 
(1)Theerasak Srimitrungroj and Tarit Rattanamanee, “An optimization approach in trough angle selection of conveyor five roll”, International Journal of Operational Research, DOI: 10.1504/IJOR.2021.10039045 (Inpress), ตอบรับการตีพิมพ์แล้ว อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่. อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(2)Theerasak Srimitrungroj and Nithitorn Kongkaew, 2019. “Effect of ground angle, rods size and grinding time of limestone fine grinding on mass specific energy consumption”, Wulfenia Journal, Vol. 26, No. 4, April 2019, Page 114-121. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
2.หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง
(1)ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์, พ.ศ. 2565. หนังสือเรื่อง “การควบคุมฝุ่นในงานขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (หลักการเลือกอุปกรณ์ การประยุกต์ และการออกแบบ)” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2565) จำนวน 100 เล่ม พิมพ์ที่ ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 339 หน้า ISBN: 978-616-590-764-4.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.ผศ.ดร.ละอองดาว เตชะวิญญูธรรม
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง 
(1) Laongdaw Techawinyutham, Jiratti Tengsuthiwat, Rapeeporn Srisuk, Wiroj Techawinyutham, Sanjay Mavinkere Rangappa and Suchart Siengchin. 2021. “Recycled LDPE/PETG Blends and HDPE/PETG Blends: Mechanical, Thermal, and Rheological Properties.” Journal of Materials Research and Technology, ISSN: 2238-7854, Vol. 15, pp 2445–2458. เผยแพร่วันที่ 17 กันยายน 2564 อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCIE) ควอไทล์ 1 ณ ปีที่ตีพิมพ์
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 11 ครั้ง Journal impact factor คือ 6.267
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2) Laongdaw Techawinyutham, Naruemon Sumrith, Rapeeporn Srisuk, Wiroj Techawinyutham, Suchart Siengchin and Sanjay Mavinkere Rangappa. 2021. “Thermo-mechanical, Rheological and Morphology Properties of Polypropylene Composites: Residual CaCO3 as a Sustainable By-product.” Polymer Composites, ISSN: 1548-0569, Vol. 42, pp 4643-4659. เผยแพร่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCIE) ควอไทล์ 2 ณ ปีที่ตีพิมพ์ จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 6 ครั้ง Journal impact factor คือ 3.531
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3) Rapeeporn Srisuk, Laongdaw Techawinyutham, Sanjay Mavinkere Rangappa, Suchart Siengchin and Rapeephun Dangtungee. 2020. “Development of Masterbatch for Composites Using Bamboo Charcoal Powders in Poly(lactic) Acid.” Polymer Composites. ISSN: 1548-0569, Vol 41, pp 1-14. เผยแพร่วันที่ 22 สิงหาคม 2563 อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCIE) ควอไทล์ 1 ณ ปีที่ตีพิมพ์ จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 9 ครั้ง Journal impact factor คือ 3.531
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง 
(1)หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ และบรรณทัศน์ สร้อยระย้า. (2022). “ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารแบบเรียลไทม์ระดับเซนติเมตร”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology), Volume 18, Issue 3, pp. 47-68, 2022. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Jakkrit Premsmith and Hathairat Ketmaneechairat. (2021). “A Predictive Model for Heart Disease Detection Using Data Mining Techniques”. Journal of Advances in Information Technology, Vol. 12, No. 1, February 2021, pp. 14-20. อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
หมายเหตุ : ผลงานนี้เคยใช้เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี (เทียบเท่าระดับ B) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

(3)Wannapa Phopli, Maleerat Maliyaem, Choochart Haruechaiyasak and Hathairat Ketmaneechairat. (2021). “Microblog Entity Detection for Natural Disaster Management” Journal of Advances in Information Technology, Vol. 12, No. 4, pp. 351-356. อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(4)Hathairat Ketmaneechairat and Maleerat Maliyaem. (2020). “Natural Language Processing for Disaster Management Using Conditional Random Fields”. Journal of Advances in Information Technology, Vol. 11, No. 2, May 2020, pp. 97-102. 
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
หมายเหตุ : ผลงานนี้เคยใช้เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี (เทียบเท่าระดับ B) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
 
(5)Puttakul Sakul-Ung, Amornvit Vatcharaphrueksadee, Pitiporn Ruchanawet, Kanin Kearpimy, Hathairat Ketmaneechairat and Maleerat Maliyaem. (2020). “Overmind: A Collaborative Decentralized Machine Learning Framework”. Advance in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol. 5, No. 6, pp. 280-289, (2020). อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
หมายเหตุ : ผลงานนี้เคยใช้เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับดี (เทียบเท่าระดับ B) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย  
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 
(1)Pornpun Oranpattanachai. (2023). “Relationship between the Reading Strategy, Reading Self-Efficacy, and Reading Comprehension of Thai EFL Students”, LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, Volume: 16, No: 1, January - June 2023. pp. 194-220. อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ TCI กลุ่ม 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…0.19…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(2)Pornpun Oranpattanachai. (2018). “Thai Engineering Students’ Perceptions of Video Project Assignments”, LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network Journal, Volume 11, Issue 1, June 2018. page 170-182.
อยู่ในฐานข้อมูล ERIC จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...7...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
2.หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง 
(1)Pornpun Oranpattanachai. (2565). “Reading in the Technological Context” First Edition: April 2022, 100 Copies, Bangkok: Textbook Publishing Center, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 170 p., ISBN 978-616-590-692-0, ราคา 290 บาท. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6.ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง 
(1)P. Ninpetch, P. Kowitwarangkul, P. Chalermkarnnon, P. Promoppatum, P. Chuchuay, P. Rattanadecho, “Numerical Modeling of Distortion of Ti-6Al-4V Components Manufactured Using Laser Powder Bed Fusion”, Metals 2022, Vol. 12, No. 9, 1484. https://doi.org/10.3390/ met12091484. Published: 8 September 2022 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1, Cite score 2021: 3.8, SCIE, Impact factor 2021: 2.695 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2565)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(2)P. Ninpetch, P. Chalermkarnnon, P. Kowitwarangkul, “Multiphysics Simulation of Thermal-Fluid Behavior in Laser Powder Bed Fusion of H13 Steel: Influence of Layer Thickness and Energy Input”, Metals and Materials International (2022). https://doi.org/10.1007/s12540-022-01239-z. Published online: 11 June 2022 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1, Cite score 2021: 4.1, SCIE, Impact factor 2021: 3.451จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2565)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(3)P. Ninpetch, P. Kowitwarangkul, S. Mahathanabodee, P. Chalermkarnnon, P. Rattanadecho, “Computational Investigation of Thermal Behavior and Molten Metal Flow with Moving Laser Heat Source for Selective Laser Melting Process”, Case Studies in Thermal Engineering, Volume 24, 2021, 100860, ISSN 2214-157X. https://doi.org/10.1016/ j.csite.2021.100860. Available online: 23 January 2021 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartiles 1, Cite score 2021: 5.2, SCIE, Impact factor 2021: 6.268 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 11 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2565)
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(4)S. Lakkum, P. Ninpetch, N. Phophichit, P. Kowitwarangkul, A. Tawai, S. Otarawanna, “Numerical and Physical Investigation of the Mixing Process in Gas Stirred Ladle System”, Applied Science and Engineering Progress, Vol. 14, No. 3, pp. 447-459, Jul.-Sep. 2021. doi: 10.14416/j.asep. 2020.07.001. Published online: 9 July 2020 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q3, Cite score 2021: 1.1, TCI Tier 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2565) 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(5)K. B. Owusu, T. Haas, P. Gajjar, M. Eickhoff, P. Kowitwarangkul, H. Pfeifer, “Interaction of Injector Design, Bubble Size, Flow Structure, and Turbulence in Ladle Metallurgy”, Steel Research International, Vol. 90, No. 2 (September 2018), 1-10. DOI: 10.1002/srin.201800346.
First published: 21 September 2018 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q2, Cite score 2021: 3.3, SCIE, Impact factor 2021: 2.126 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2565)
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)
(6)P. Gajjar, T. Haas, K.B. Owusu, M. Eickhoff, P. Kowitwarangkul, H. Pfeifer, “Physical Study of the Impact of Injector Design on Mixing, Convection and Turbulence in Ladle Metallurgy”, Engineering Science and Technology, an International Journal, Vol. 22, No.2 (April 2019), 538-547. DOI: 10.1016/j.jestch. 2018.11.010. Available online: 29 November 2018 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1, Cite score 2021: 9.3, SCIE, Impact factor 2021: 5.155จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2565)
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
7.ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอม
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง 
(1)Thapayom, A. (2565). “The Relationships among Target Cost Management, Cost Advantage, Customer Satisfaction and Sustainable Competitive Advantage of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in Thailand” Journal of Accountancy and Management, 14 (4), 198-215, จำนวน 18 หน้า. อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  กลุ่มที่ 1 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Thapayom, A. (2564). “Strategic Cost Management as a Valuable Approach for Achieving Organizational Sustainability: Evidence from Industrial Businesses in Rayong” Journal of Accounting Profession, 17(53), 98-125, จำนวน 28 หน้า. อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(3)Thapayom, A. (2564). “The Impact of Contemporary Management Accounting Practices on Business Success: Evidence from Industrial Estates in the Eastern Economic Corridor, Thailand” Modern Management Journal, 19(2), 90-109, จำนวน 20 หน้า. อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(4)อนุชา ถาพยอม. (2563). “ผลกระทบของความสามารถในการจัดการความเครียดและทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี” วารสารนักบริหาร, 40(1), 31-43, จำนวน 13 หน้า. อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  กลุ่มที่ 1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

2.ตำรา จำนวน 1 เรื่อง 
(1)อนุชา ถาพยอม (2565) “การบัญชีต้นทุน 1”, พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2565, จำนวน 400 เล่ม, ระยอง: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง, พิมพ์ที่ ร้านมีเดีย ปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์, เป็นตำรารายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 141313203 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงทฤษฎี/สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 288 หน้า ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ ISBN 978-616-593-400-8
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
8.ผศ.ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง 
(1)Nichaphat Patanarapeelert and Thanin Sitthiwirattham (2020). “On nonlocal fractional symmetric Hahn integral boundary value problems for fractional symmetric Hahn integrodifference equation”, AIMS Mathematics. Vol.5, No.4, 3556–3572. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 2 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 2 ครั้ง และ Journal impact factor 1.427
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)Nichaphat Patanarapeelert and Thanin Sitthiwirattham (2019). “On Fractional Symmetric Hahn Calculus”, Mathematics, 7, 873, 1-18. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 4 ครั้ง และ Journal impact factor 1.747
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)Nichaphat Patanarapeelert and Thanin Sitthiwirattham (2018). “On nonlocal Robin boundary value problems for Riemann-Liouville fractional Hahn integrodifference equation”, Boundary Value Problems, 2018:46, 1-16.
อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 10 ครั้ง และ Journal impact factor 1.637
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(4)Nichaphat Patanarapeelert and Thanin Sitthiwirattham (2018). “On four-point fractional q-integrodifference boundary value problems involving separate nonlinearity and arbitrary fraction order”, Boundary Value Problems, 2018:41, 1-20. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 4 ครั้ง และ Journal impact factor 1.637 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(5)Nichaphat Patanarapeelert, Tanapat Brikshavana and Thanin Sitthiwirattham (2018). “On nonlocal Dirichlet boundary value problems for sequential Caputo fractional Hahn integrodifference equations”, Boundary Value Problems, 2018:6, 1-17. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 13 ครั้ง และ Journal impact factor 1.637
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
9.ผศ.ดร.จารุณี สุนทรานนท์
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง 
(1)Jarunee Soontharanon and Thanin Sitthiwirattham (2022). "On sequential fractional Caputo (p, q)-integrodifference equations via three-point fractional Riemann-Liouville (p, q)-difference boundary condition", AIMS Mathematics, 7, 1, 704–722. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 2 ครั้ง และ Journal impact factor 2.739
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)Jarunee Soontharanon and Thanin Sitthiwirattham (2021). "On Periodic Fractional (p,q)-Integral Boundary Value Problems for Sequential Fractional (p,q)-Integrodifference Equations", Axioms, 10, 264, 1-16. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 2 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 0 ครั้ง และ Journal impact factor 1.824
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)Jarunee Soontharanon and Thanin Sitthiwirattham (2020). "Existence results of nonlocal Robin boundary value problems for fractional (p,q)-integrodifference equations", Advances in Difference Equations, 2020, 342, 1-17. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 7 ครั้ง และ Journal impact factor 2.803
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(4)Jarunee Soontharanon and Thanin Sitthiwirattham (2020). "On fractional (p,q)-calculus", Advances in Difference Equations, 2020, 35, 1-18. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE Quartile 1
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 24 ครั้ง และ Journal impact factor 2.803
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
10.ผศ.ดร.สายชล ศรีแป้น
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 8 เรื่อง 
(1)S. Sriphan, U. Pharino, T. Charoonsuk, P. Pulphol, P. Pakawanit, O. Khamman, W. Vittayakorn, N. Vittayakorn, and T. Maluangnont, “Tailoring charge affinity, dielectric property, and band gap of bacterial cellulose paper by multifunctional Ti2NbO7 nanosheets for improving triboelectric nanogenerator performance”, Nano Research 16(2023), 3168-3179. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 (Tier 1) / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 0 และ Journal impact factor = 10.269
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(2)S. Sriphan and N. Vittayakorn, “Hybrid piezoelectric-triboelectric nanogenerators for flexible electronics: Recent advances and perspectives”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 7(2022), 100461. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 (Tier 1) / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 7 และ Journal impact factor = 7.382
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(3)T. Maluangnont, S. Sriphan, T. Charoonsuk, and N. Vittayakorn, “Dielectric Spectroscopy and Electric Modulus Analyses of Ti0.8O2 Nanosheets-Ag Nanoparticles-Cellulose Filter Paper Composites”, Integrated Ferroelectrics 224(2022), 214-224. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 4 / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 1 และ Journal impact factor = 0.836
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(4)P. Pakawanit, U. Pharino, T. Charoonsuk, S. Sriphan, S. Pongampai, and N. Vittayakorn, “Simple Fabrication of Porous 3D Substrate Polydimethylsiloxane (PDMS) Composited with Polyvinylidene Fluoride-co-Hexafluoropropylene (PVDF-HFP) for Triboelectric Nanogenerator”, Integrated Ferroelectrics 222(2022), 1-13.
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 4 / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 2 และ Journal impact factor = 0.836
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(5)U. Pharino, Y. Sinsanong, S. Pongampai, T. Charoonsuk, P. Pakawanit, S. Sriphan, N. Vittayakorn, and W. Vittayakorn, “Influence of pore morphologies on the mechanical and tribo-electrical performance of polydimethylsiloxane sponge fabricated via commercial seasoning templates”, Radiation Physics and Chemistry 189(2021), 109720.
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 / Web of Science (SCIE)
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 4 และ Journal impact factor = 2.776
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(6)S. Sriphan, T. Charoonsuk, O. Sawanakarn, S. Khaisaat, U. Pharino, S. Phunpruch, T. Maluangnont, and N. Vittayakorn, “Flexible capacitive sensor based on 2D-titanium dioxide nanosheets/bacterial cellulose composite film”, Nanotechnology 32(2021), 155502. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 14 และ Journal impact factor = 3.953
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

(7)T. Charoonsuk, R. Muanghlua, S. Sriphan, S. Pongampai, and N. Vittayakorn, “Utilization of commodity thermoplastic polyethylene (PE) by enhanced sensing performance with liquid phase electrolyte for a flexible and transparent triboelectric tactile sensor”, Sustainable Materials and Technologies 27(2021), e00239. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 (Tier 1) / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 15 และ Journal impact factor = 10.681
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(8)S. Sriphan, T. Charoonsuk, T. Maluangnont, P. Pakawanit, C. Rojviriya, and N. Vittayakorn, “Multifunctional Nanomaterials Modification of Cellulose Paper for Efficient Triboelectric Nanogenerators”, Advanced Materials Technologies 5(2020), 2000001. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 (Tier 1) / Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) = 36 และ Journal impact factor = 8.856
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
11.ผศ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง 
(1)T. Wongpreedee, T. Panrot, P. Rojruthai, and C. Prapruddivongs, “A simple preparation of low water-soluble crosslinking starch-based foam containing palm oil: Thermo-physicochemical properties”, Journal of Cellular Plastics, 58 (2022) 673-688. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) - (Scopus) และ Journal impact factor 1.930
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(2)B. Sukkaneewat, T. Panrot, P. Rojruthai, T. Wongpreedee, and C. Prapruddivongs, “Plasticizing effects from citric acid/palm oil combinations for sorbitol-crosslinked starch foams”, Materials Chemistry and Physics, 278 (2022) 125732.
อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 5 (Scopus) และ Journal impact factor 4.778
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(3)C. Prapruddivongs and T. Wongpreedee “Use of eggshell powder as a potential hydrolytic retardant for citric acid-filled thermoplastic starch” Powder Technology 370 (2020) 259–267. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 6 (Scopus) และ Journal impact factor 5.64
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
หมายเหตุ : ผลงานนี้เคยใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2565 ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นางสาวฐาปณี วงศ์ปรีดี และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (เทียบเท่าระดับ B) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

(4)C. Prapruddivongs, J. Rukrabiab, N. Kulwongwit and T. Wongpreedee, “Effect of surface-modified silica on the thermal and mechanical behaviors of poly(lactic acid) and chemically crosslinked poly(lactic acid) composites”, Journal of Thermoplastic Composite Materials Vol. 33(12) (2020) 1692–1706. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 9 และ Journal impact factor 3.027
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(5)C. Prapruddivongs and S. Thomyasirigul “Correlative roles of silica as a blowing aid and a Pb(II) adsorbent for natural rubber composite foams” Polymer Testing 77 (2019) 105891. อยู่ในฐานข้อมูล SCIE และ Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 3 (Scopus) และ Journal impact factor 4.931
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
12.ผศ.ดร.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง 
(1)Nirat Yamoat, Ratchawatch Hanchoowong, Oratai Yamoad, Nida Chaimoon, and Anongrit Kangrang. (2023). “Estimation of regional intensity-duration-frequency relationships of extreme rainfall by simple scaling in Thailand” Journal of Water and Climate Change, Vol.14, No. 3, March 2023, pp. 796-810. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor….2.803….
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(2)N. Yamoat, R. Hanchoowong, S. Sriboonlue, and A. Kangrang. (2022). “Temporal change of extreme precipitation intensity-duration-frequency relationships in Thailand” Journal of Water and Climate Change, Vol.13, No. 2, February 2022, pp. 839-853. อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE) จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)....2....และ Journal impact factor….2.803….
 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(3)นิรัตน์ แย้มโอษฐ์, อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ และฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์. (2564). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในทัศนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน (Factors Affecting Success of High Rise Building Construction Projects in Administrators and Practitioners’ Opinions)” วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning) (e-JODIL), ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564, หน้า 225-239. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(4)นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ และอดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ. (2564). “แผ่นใยไม้อัดจากวัสดุธรรมชาติ: กรณีศึกษาฟางข้าว ใบยางพารา และผักตบชวา” วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology), ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564, หน้า 20-28. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(5)นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ และอดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ. (2563). “ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชนของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (Participation Factors in Community Water Resource Conservation of People in Nonthaburi Province)” วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning) (e-JODIL), ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563, หน้า 153-164. อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-...และ Journal impact factor…-…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13.ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง 
(1)Amarin Ratanavis. “A low-cost optical board and binder clip setup for optics experiments”. The Physics Teacher, 2023, 61, pp. 385-387. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 3 และ Web of Science (SCIE) ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 0 และ Journal impact factor –
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(2)Phumipat Kittiboonanan, John McWilliams, Polsin Taechamaneesatit, and Amarin Ratanavis. “Effects of laser pulse overlap using nanosecond fiber lasers for structuring of AA6061-T6 surfaces”. Lasers in Manufacturing and Materials Processing, 2023, 10, pp. 190–203. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 2 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 0 และ Journal impact factor –
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(3)Amarin Ratanavis. “A single-slit diffraction experiment for measuring laser beam width”. Physics Education, 2022, 57, id. 035007, 6 pp., 2022. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Quartile 3 ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 1 และ Journal impact factor –
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

2.หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง 
(1)อมรินทร์ รัตนะวิศ “โฟโตนิกส์” พิมพ์ครั้งที่ 1 (เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) จำนวน 120 เล่ม พิมพ์ที่ ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 181 หน้า, ISBN 978-616-594-211-9.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
14.ผศ.ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง 
(1)Jennarong Tungtrongpairoj, Korbkaroon Doungkeaw, Boonlom Thavornyutikarn and Vitoon Uthaisangsuk, “Mill scale strengthened ABS composite filaments for 3D printing technology”, Journal of Materials Science, Vol. 58, pp.4165-4183, 2023. Published: 20 February 2023 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of science (SCIE) และ Scopus (Quartiles 1) ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 0 ครั้ง และ Journal impact factor 4.682
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(2)RUNGSAN Sriwilai, PIYAPONG Tongsong, JENNARONG Tungtrongpairoj, PATAMA Visuttipitukul, and KATTAREEYA Taweesup, “Fabrication of Ni-Co film for enhancing the high-temperature corrosion of interconnects in solid oxide fuel cells (SOFCs)”, Materials at High Temperature, Vol. 40, issue 3, pp.201-209, 2023. Published online: 29 Mar 2023
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of science (SCIE) และ Scopus (Quartiles 2) ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 0 ครั้ง และ Journal impact factor 1.632
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

(3)Prakeaw NGAMSRI, Suwijak POKWITIDKUL, Paweena TREEWIRIYAKITJA, Penpisuth THONGYOUG, Ratchapon NILPRAPA and Jennarong TUNGTRONGPAIROJ, “The high temperature degradation of ferritic stainless steel in solid carbon atmospheres”, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 33, No. 1 (2023), March 2023, pp.8-13, 2023. Published: 2023-03-28 เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (Quartiles 3) และ ECSI ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 0 ครั้ง และ Journal impact factor 1.12
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(4)Penpisuth Thongyoug, Somrerk Chandra-Ambhorn and Jennarong Tungtrongpairoj, “The degradation of oxide layer on Cr-containing steels in simulated atmospheres on carbothermic reduction”, Materials at High Temperature, Vol. 39, issue 1, pp.1-11, 2021. Published online: 26 Oct 2021 อยู่ในฐานข้อมูล Web of science (SCIE) / Scopus (Quartiles 2) เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of science (SCIE) และ Scopus (Quartiles 2) ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) คือ 1 ครั้ง และ Journal impact factor 1.632
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15.ผศ.ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง 
(1)C. Modmoltin, and P. Voottipruex. (2009). “Influence of salts on strength of cement-treated clays”. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground Improvement, Volume 162, Issue 1, February 2009. pp. 15 - 26. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...35... และ Journal impact factor…0.529…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(2)Chaiyasat Sakulsaksri and Sinat Koslanant. (2020). “The Study of Discharge Capacity of Vertical Drain in Bangkok Clay”. Suranaree Journal of Science and Technology, Volume 27, No. 03, July - September 2020, pp. 010009(1-11). เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-... และ Journal impact factor…0.307…
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(3)Sinat Koslanant and Chaiyasat Sakulsaksri. (2020). “Bearing Capacity of Lateritic Soils in Chanthaburi”. Suranaree Journal of Science and Technology, Volume 27, No. 03, July - September 2020, pp. 010011(1-9). เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation)...-... และ Journal impact factor…0.307…
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)

2.หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง
(1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี. (2566). “วิศวกรรม ฐานราก (Foundation Engineering)” พิมพ์ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2566), จำนวนพิมพ์ 100 เล่ม, ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร, จำนวน 391 หน้า, ราคา 450 บาท, ISBN : 978-616-598-826-1
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16.ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
ผลงาน :
1.งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง 
(1)Udomvit CHAISAKULKIET, Nattapong MAKARATAT*, and Sumrerng RUKZON. (2022). “Development of aggregate from bottom ash in environmentally friendly concrete”, Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMM), Vol.32, No.2 (2022), pp.101-108. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 0 และ Journal impact factor 0.21
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

(2)Nattapong MAKARATAT, Sumrerng RUKZON*, and Prinya CHINDAPRASIRT. (2021). “Effects of delay time and curing temperature on compressive strength and porosity of ground bottom ash geopolymer mortar”, Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMM), Vol.31, No.3 (2021), pp.134-142. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 2 และ Journal impact factor 0.21
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)

(3)ไชยนันท์ รัตนโชตินันท์, ณัฐพงศ์ มกระธัช*, วีระชาติ ตั้งจิรภัทร,   ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ กษิดิศ มานะพัฒนานุกุล. (2559). “สมบัติของคอนกรีตที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรมที่มีกากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าปาล์มน้ำมัน เถ้าแกลบเปลือกไม้ และมวลรวมรีไซเคิล (Properties of concrete made from industrial wastes containing calcium carbide residue palm oil fuel ash rice husk-bark ash and recycled aggregates)”, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 (The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 3, September – December 2016), หน้า 37-52. เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) 0 และ Journal impact factor T-JIF:0.094 และมีค่า 3-Year T-JIF: 0.165 
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

2.ตำรา จำนวน 1 เรื่อง
(1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช และ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2566). “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง และการประยุกต์นำไปใช้งาน [Reinforced Concrete Design and Applications (Strength Method)]”, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566), จำนวนพิมพ์ 600 เล่ม, บริษัท พี เอ ลีฟวิ่ง จำกัด, กรุงเทพมหานคร, จำนวน 452 หน้า, ราคา 450 บาท, ISBN: 978-616-594-580-6. เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการสอน รหัสวิชา 030613350 รายวิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์.
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Scroll to Top