ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ขัดสาย
ผลงาน :
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง กรณีศึกษา อาคารเรียนรวม มจพ.วิทยาเขตระยอง 
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองงาน วิทยาเขตระยอง
2.น.ส.พัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานประชาสัมพันธ์
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรสายสนับสนุนและ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
3.นายศิริพงษ์ ธาดาชนะบวร
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การคำนวนเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างอาคาร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองงานพัสดุ
4.น.ส.ชลธิชา ศักดิ์แสน
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
5.นายศิวกร หลงสมบูรณ์
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนา Application Programming Interface ของ ICIT Account
2.ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์และควบคุมการเข้าใช้ห้องด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พาย
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.นางอุไรวรรณ เสนชู
ผลงาน :
1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดโครงการอบรม
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์มการดำเนินการด้านการฝึกงานของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล
7.น.ส.จุฑามณี จันทร์พันธ์
ผลงาน : 
1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหารด้วยโปรแกรม Google Calendar
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การการจัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหารด้วยโปรแกรม Google Calendar สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง   
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด :สำนักงานอธิการบดี กองงาน วิทยาเขตระยอง
8.น.ส.สุภัตรา จอมทรักษ์
ผลงาน :
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการกลาง
2.ผลงานวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของสารสกัดจากชุมเห็ดเทศ
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 
9.นายวิรัช พวงภู่
ผลงาน :
1.คู่มือปฏิบัติงาน การออกแบบระบบการแปลงสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก
2.ผลงานการวิคราะห์ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
ระดับ : ชำนาญการ 
สังกัด : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
10.น.ส.ภริทตา อักษรเกษม
ผลงาน :
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการเบิกจ่ายงานบริการวิชาการในระบบบัญชี 3 มิติ
2.ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์รายได้      จากงานบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ระดับ : ชำนาญการ
สังกัด : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
11.นายจิรพงศ์ ศุภประดิษฐ์กุล
ผลงาน :
1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อใหม่ (New Media)
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ระดับ : ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี 
กองงาน วิทยาเขตระยอง
12.นายเจริญ ยงเสมอ
ผลงาน :
1.คู่มือปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม
2.ผลงานวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบควบคุมการเพิ่มความเงาของสิ่งพิมพ์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
3.ผลงานวิจัย เรื่อง พัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA ที่ควบคุมด้วยระบบ PLC ภายใต้เงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4.ผลงานวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบควบคุมการม้วนหนังเทียมแบบอัตโนมัติ สำหรับควบคุมความตึงของหนังเทียม PVC ในกระบวนการเคลือบผิว
5.ผลงานวิจัย เรื่อง โครงการการพัฒนาระบบผลิตหนังเทียมพีวีซีแบบอัตโนมัติโดยการซิงโครไนซ์มอเตอร์ให้มีความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนต่อกัน
ระดับ : ชำนาญการ
สังกัด : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
13.นายนพนล ภณธงนันท์
ผลงาน : 
1.คู่มือเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมค่าพาหนะและค่ารับรองการประชุม
2.ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดจากการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กับความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
14.น.ส.ประภัสสร ศรีโนนยาง
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การนำข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี เข้าระบบ TCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี     เข้าระบบ TCAS ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
15. นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
ผลงาน : 
1.คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการประสานงานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล  ในการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับ : ชำนาญงาน
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา

Scroll to Top