ข้อมูลคณาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
ผลงาน : 
1.งานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง
(1)Saiprasit Koetniyom, Manus Dangchat, Songwut Mongkonlerdmanee, Julaluk Carmai, & Sunarin Chanta (2018). “Identification of handbrake patterns of young motorcycle riders in Thailand using a newly invented force measuring device”. Engineering Journal, 22(5), 185-197. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 3 ครั้งในฐานข้อมูล google scholar (Citation) และ Journal impact factor : -
 ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(2)Saiprasit Koetniyom, Julaluk Carmai, Khairil A. A. Kassim & Yahaya Ahmad (2018). “Kinematics and injury analysis of front and rear child pillion passenger in motorcycle crash”. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, 15(3), 5522-5534. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 7 ครั้งในฐานข้อมูล google scholar (Citation) และ Journal impact factor : -
 ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(3)Songwut Mongkonlerdmanee & Saiprasit Koetniyom, (2019). “Development of a realistic driving cycle using time series clustering technique for buses: Thailand case study”. Engineering Journal, 23(4), 49-65. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 6 ครั้งในฐานข้อมูล google scholar (Citation) และ Journal impact factor : -
 ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
(4)Saiprasit Koetniyom, Saharat Chanthanumataporn, Manus Dangchat, Setthaluth Pangkreung & Chadchai Srisurangkul (2021). “Technical effectiveness of ABS, non-ABS and CBS in step-through motorcycles”. Applied Science and Engineering Progress, 14(1), 120-130. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 3 ครั้งในฐานข้อมูล google scholar (Citation) และ Journal impact factor : -
 ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(5)Saiprasit Koetniyom, Saharat Chanthanumataporn, Julaluk Carmai, Manus Dangchat, Songwut Mongkonlerdmanee, and Sthaphorn Wannapor, “Injury Risks of Rear Occupant in Typical Four-door Type of Pick-up Truck under Vehicle Collision”, doi: 10.14416/j.asep. 2021.12.001. [Online]. Available: http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst/article /view/5631. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 0 ครั้งในฐานข้อมูล google scholar (Citation) และ Journal impact factor : -
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

(6)Saiprasit Koetniyom, Pongrid Klungboonkrong, Khairil A. A. Kassim, & Songwut Mongkonlerdmanee, (2022). “In-depth intercity bus crash investigation: case study of fire-gutted bus in Thailand”. Engineering and applied science research, 49(5), 696-706. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 0 ครั้งในฐานข้อมูล google scholar (Citation) และ Journal impact factor : -
 ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 

2.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สิทธิบัตร)  จำนวน 1 เรื่อง
(1)นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม และนายชินวิทย์ กลั่นรอด  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ที่นั่ง” ตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เลขที่สิทธิบัตร 76479 เลขที่คำขอ 1802005435 วันขอรับสิทธิบัตร 18 ธันวาคม 2561 วันอนุมัติคุ้มครอง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง 17 ธันวาคม 2571
ผู้ขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  

Scroll to Top