มิถุนายน 2024

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 486 ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รหัส พษ 113 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิซาการ เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
Scroll to Top