กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์