ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

กองคลัง
1 นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ
2 นางสาวสไบทิพย์ ขวัญกลับ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 นางวรรณพร รุจิพงษ์กุล บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

กองกลาง
4 นางสาววิไลวรรณ หาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

กองบริการการศึกษา
5 นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นทอง วิศวกร ชำนาญการ

ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

Scroll to Top