โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในวันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ​​ 814 ​สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงาน และสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

Scroll to Top