ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563

Scroll to Top