ประกาศรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.

สามารถขอรับใบสมัครหรือสามารถ Download แบบใบสมัครพร้อมแบบประวัติและผลงานได้ตามเอกสารแนบท้าย
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Scroll to Top