โครงการจัดทำสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency)

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดโครงการจัดทำสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency) ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา       08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก    ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน   และเพื่อให้บุคลากรจากทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และจัดทำสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อสามารถนำสมรรถนะที่ได้ไปวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไปซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ สังกัด มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มจพ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว

Scroll to Top