โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และระหว่างวันศุกร์ที่ 24 – วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และทราบถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใหม่ด้วยกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top