โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 –12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งร่วมสร้างค่านิยม และหาแนวทางป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Scroll to Top