เปลี่ยนแปลงแผนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ตามมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567)

Scroll to Top