กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยที่เข้ารับการบรรจุใหม่ได้ทราบถึงเทคนิค ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ผู้ดำเนินรายการ และผู้สรุปประเด็นความรู้)

Scroll to Top