กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง รุ่น 13

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง รุ่นที่ 13 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มีความรู้และความเข้าใจประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน วิธีการวิเคราะห์งาน การเขียนแบบร่างลักษณะงาน การเขียนแผนผังการทำงาน สามารถนำสารสนเทศจากการวิเคราะห์งานไปใช้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์งานในตำแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปฺิดโครงการดังกล่าว

 

ภาพกิจกรรม Facebook

Scroll to Top